PORADY BUDOWLANE

[X] ZAMKNIJ
Konkurs
Do wygrania aż 12 000 zł na pustakiPorotherm lub dachówki Koramic

Zaakceptuj regulamin, aby wziąć udział w konkursie.
Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy dziennik”

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Najlepszy dziennik” na Stronie konkursowej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest GOLDENSUBMARINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489569, o numerze NIP 779-232-38-33, o numerze REGON 300684897 reprezentowaną przez komplementariusza:

GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sadu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277446.

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest GOLDENSUBMARINE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489569, o numerze NIP 779-232-38-33, o numerze REGON 300684897 reprezentowaną przez komplementariusza:

GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sadu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277446

d. „Zlecający” - podmiotem zlecającym Konkurs jest Wienerberger Ceramika Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000088098, o numerze NIP: 841-10-03-837, o numerze REGON 770733953.

e. „Strona konkursowa” –  strona portalu internetowego pod adresem www.budogram.pl na którym organizowany jest Konkurs

f. „Dziennik” – dziennik budowy prowadzony przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.budogram.pl

g. „Uczestnik Konkursu” – osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu,  – w § 3 oraz 4 Regulaminu są także inne (poza posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnej) wymogi stawiane Uczestnikom Konkursu.

h. „Nagrody Główne” –  nagrody przyznawane przez Fundatora osobom spełniającym wymogi określonego w Regulaminie -  Voucher na zakup materiałów budowlanych: pustaków marki Porotherm lub dachówek marki Koramic – o wartości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

i. „Nagrody Dodatkowe” – nagrody przyznawane przez Fundatora dla wszystkich, którzy spełnili wymogi określone Regulaminem oraz zostali zakwalifikowani do drugiego etapu – Voucher na zakup materiałów budowlanych marki Porotherm lub Koramic – o wartości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych)

j. „Voucher” – kupon wydawany jako nagroda w konkursie, posiadający określoną wartość pieniężną wyrażoną w PLN brutto, który można zrealizować przy zakupie produktów budowlanych marki należącej do Zlecającego, wpisanych na Voucherze, w punkcie sprzedaży wpisanym na Voucherze. Voucher jest jednorazowego użytku. W przypadku realizacji przy zakupie produktów o wartości mniejszej niż wartość nominalna na Voucherze, niewykorzystana kwota nie podlega refundacji. Voucher nie podlega zamianie na nagrodę pieniężną.

k. „Okres Konkursu” - okres od dnia 18 lipca 2016 roku godzina 12:00 i trwa do 19 września 2016 roku do godziny 12:00, w którym odbędzie się Konkurs

l. „Nagrody pocieszenia” – nagrody przyznawane przez Fundatora dla pierwszych stu Uczestników Konkursu (wszyscy użytkownicy, którzy w Okresie Konkursu dokonali regulaminowych 10 wpisów i zapisali się do Konkursu) oraz spełnili wymogi określone Regulaminem, w postaci gadżetu od firmy Zlecającego  o wartości do 100 PLN brutto

m. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Zlecającego

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród Uczestników Konkursu w Okresie Konkursu na Stronie Konkursowej, Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Strony Konkursowej.

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, Zlecający oraz pracownicy Zlecającego,  jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, powinowaci, osoby pozostające pod ich opieką albo kuratelą.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom Konkursu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą podanego adresu e-mail,  wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia w sposób przewidziany w Regulaminie

9. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Zabronione jest w szczególności dokonywanie jakichkolwiek czynności zmierzających do bezpośredniego lub pośredniego zgłaszania ponownego uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności poprzez zgłaszanie więcej niż jednego Dziennika Budowy, zgłaszanie Dziennika Budowy za pośrednictwem innych osób. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że Uczestnik Konkursu wziął udział w Konkursie więcej niż jeden raz Uczestnik Konkursu może zostać wykluczony z udziału w Konkursie, bez konieczności osobnego powiadomienia Uczestnika Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu może posiadać wyłącznie jedno konto w portalu Budogram.pl. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że Uczestnik Konkursu posiada więcej niż jedno konto w portalu Budogram.pl, Uczestnik Konkursu może zostać wykluczony z udziału w Konkursie, bez konieczności osobnego powiadomienia Uczestnika Konkursu.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Posiadać zarejestrowane i aktywne konto w portalu Budogram.pl i być zalogowanym na to konto w momencie zapisywania się do konkursu

b. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.budogram.pl/konkurs/, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu”. Kliknięcie wskazanego pola oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zasad przeprowadzania Konkursu

c. Prowadzenie dziennika budowy na stronie internetowej www.budogram.pl w Okresie Konkursu, w tym w szczególności poprzez uprzednie zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej oraz podanie następujących danych: adres e-mail, imię,  nazwisko. Podanie danych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić udział w Konkursie. Podając dane osobowe Uczestnicy Konkursu potwierdzają ich zgodność z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych osobowych może być podstawą do wykluczenia Uczestnika Konkursu na każdym etapie.

d. Zamieszczenie przynajmniej 10 wpisów z postępów budowy w okresie Konkursu. Wpisy powinny dokumentować postępy z budowy, które odbywały się w roku 2016 r.

e. W zależności od popularności wpisów (suma „obserwacji – lajków” i komentarzy) użytkownik dostaje punkty w rankingu:

                                i.            Każde „zalajkowanie” wpisu Uczestnika Konkursu (rozumiane jako naciśnięcie przez zalogowanych użytkowników serwisu ikony serduszka przy wybranym wpisie Uczestnika Konkursu), przez użytkowników serwisu Budogram, w Okresie Konkursu = 1 pkt

                              ii.            Każdy unikalny komentarz pod wpisem Uczestnika Konkursu, dokonany przez innych użytkowników serwisu Budogram = 2 pkt

f.  W trakcie trwania konkursu i na koniec okresu objętego konkursem tworzony jest ranking punktowy najpopularniejszych „Dzienników Budowy”. Ranking dostępny jest na Stronie Konkursowej, pod przyciskiem „Sprawdź listę najpopularniejszych dzienników”.

g. W przypadku, gdy dwóch różnych Uczestników Konkursu będzie posiadało taką samą ilość punktów w rankingu, o wyższej pozycji w rankingu decyduje większa ilość dodanych wpisów do dziennika (więcej wpisów = wyższa pozycja w rankingu), a następnie wcześniejsza data dołączenia do konkursu (wcześniejsza data dołączenia do konkursu = wyższa pozycja w rankingu).

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie przynajmniej 10 wpisów w portalu www.budogram.pl

3. Po wyłonieniu 15 najpopularniejszych Dzienników w rankingu, specjalnie powołana przez Organizatora komisja („Komisja Konkursowa”) wybierze 3, które wg. subiektywnej oceny członków komisji będą najbardziej wartościowe od strony merytorycznej i fachowej, w oparciu o kryteria innowacyjności, oryginalności i kreatywności.

4. Komentarze wliczane do rankingu konkursowego (opisane w §3, pkt. 1.e.ii), powinny w szczególności być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami społecznymi, obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego a nadto spełniać kryterium unikalności, tj.: stanowić element wartościowej dyskusji pod wpisami do dzienników Uczestników Konkursu.

W przypadku, w którym Komisja Konkursowa uzna, iż dany komentarz:

a)      jest niezgodny z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, społecznymi lub z zasadami współżycia społecznego,

b)      naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich,

c)       zawierałyby materiały chronione prawem, co do których osoba umieszczająca wpis nie jest uprawniona,

d)       naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora Konkursu, Zlecającego lub osoby trzeciej,

e)      w inny sposób naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu,

f)        zawiera treści wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub inne naruszające niniejszy Regulamin,

g)       nie spełniałby kryterium unikalności, tj. w szczególności ograniczałby się do akceptacji/braku akceptacji wpisu bez odniesienia się do jego treści, np. poprzez powszechnie używane zwroty typu: OK, fajne, niefajne, gratulacje, brawo, super etc… (Komisja Konkursowa, ma prawo do oceny unikalności każdego komentarza, który umieszczany jest pod wpisami konkursowymi. Przy ocenie będzie brała pod uwagę między innymi wartość merytoryczną i fachową komentarzy),

h)      komentarze dodane przez użytkownika Budogram oraz Wienerberger nie są wliczane w rankingu i nie dodają punktów użytkownikowi.

Komisja Konkursowa ma prawo do usunięcia komantarza i/lub braku wliczenia wskazanego komentarza przy ustalaniu rankingu konkursowego.

5. Zgłoszenia do Konkursu o których mowa w ust. 2 powyżej będą przyjmowane w Okresie Konkursu.

6. Zgłoszenia dokonane po terminie, jak również nieuwzględniające wymagań, o których mowa w Regulaminie, w tym w szczególności nie zawierające wszystkich wymaganych Regulaminem oświadczeń, mogą zostać odrzucone przez komisję bez konieczności osobnego powiadamiania Uczestnika Konkursu.

7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

8. Kategorycznie zabrania się naruszania zasady fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie. Dyskwalifikacja oznacza usunięcie z serwisu Budogram.pl, a także rankingu konkursowego wszystkich wpisów, lajków i komentarzy dokonanych przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu. W przypadku gdy usunięcie lajków i komentarzy dokonanych przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu spowoduje konieczność zmian w rankingu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. f powyżej Organizator dokona zmiany w terminie 48 godzin. Organizator dokona ostatecznej weryfikacji listy rankingowej w dniu rozpoczęcia II etapu Konkursu.

9. Zabronione jest zgłaszanie Dziennika, który:

a)      jest niezgodny z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi,

b)      naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich,

c)      zawierałyby materiały chronione prawem, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,

d)      naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora Konkursu lub osoby trzeciej,

e)      w inny sposób naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu,

f)       zawiera treści wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub inne naruszające niniejszy Regulamin.

10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie, bez konieczności osobnego powiadomienia Uczestnika Konkursu.

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Zlecającego. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Akcji.


§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik Konkursu, który wykonał Dziennik w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Dziennika, w tym w szczególności każdego wpisu w nim umieszczonego i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że wykonany wpis w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu  udziela Organizatorowi oraz Zlecającemu licencji do korzystania z  Dziennika  zgłoszonego do Konkursu oraz wszelkich zawartych w nim wpisów, w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu:

 1. z chwilą dokonania danego wpisu na Stronie Konkursu lub zgłoszenia Dziennika do Konkursu;
 2. bezwarunkowo;
 3. z prawem do udzielenia dalszej licencji,;
 4. na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania
  w archiwach i pamięci komputerowej,
 • publicznego udostępniania Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
 • publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,
 • wielokrotnych przekazów on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,
 • wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych,
  z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze
  i funkcji.
 • wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności na potrzeby promocji
 • wyraża zgodę na wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach związanych z organizacją Konkursu, w tym w szczególności z podpisaniem umowy, oraz na złożenie oświadczeń i udzielenie zgód niezbędnych do zgodnego z prawem wydania tej nagrody, na rzecz Organizatora.

3. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Dziennika przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały, w całości lub części, Uczestnikowi Konkursu w dacie wydania nagrody. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu względem osób trzecich.


§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

 1. I etap – w którym wybiera się 15 Uczestników Konkursu prowadzących najpopularniejsze Dzienniki, w zależności od popularności wpisów (suma zdobytych punktów z „obserwacji – lajków” i komentarzy),

 

 1. II etap – wybór 3 Uczestników Konkursu wyłonionych przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową

2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

 1. Nagrody Główne - 3 Uczestników Konkursu wyłonionych przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora, spośród Dzienników, które przeszły do drugiego etapu, otrzyma Nagrodę Główną w postaci:  Voucher na zakup materiałów budowlanych: pustaków marki Porotherm lub dachówek marki Koramic – o wartości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 1. Nagrody Dodatkowe - 12 Uczestników Konkursu wyłonionych w trakcie I etapu Konkursu prowadzących najpopularniejsze Dzienniki w okresie konkursu otrzyma Nagrodę Dodatkową w postaci Vouchera na  zakup materiałów  marki Porotherm lub marki Koramic w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych)
 1. Nagrody pocieszenia - Dla pierwszych stu Uczestników Konkursu (wszyscy użytkownicy, którzy w okresie konkursowym dokonali regulaminowych przynajmniej 10 wpisów i zapisali się do konkursu) gadżet od Zlecającego o wartości do 100,00 PLN (słownie: sto złotych)

2. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową i zdobyli Nagrodę Główną, w przypadku gdy wykażą, że w czasie 12 miesięcy przed Okresem Konkursu zakupili materiały budowlane Zlecającego mogą dokonać zamiany nagrody określonej w ust. 2 lit. a powyżej na nagrodę pieniężną wynoszącą nie więcej niż 14.000,000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych). Wysokość nagrody pieniężnej zostanie ustalona na podstawie przedstawionych przez Uczestnika Konkursu dowodów zakupu materiałów budowlanych Zlecającego, przez które należy rozumieć: fakturę VAT. W przypadku powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości, rzetelności przedstawionych dowodów zakupu Organizator Konkursu będzie uprawniony wedle swojego uznania do braku wyrażenia zgody na zamianę nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej na nagrodę pieniężną o której mowa powyżej bądź wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

4. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody Główne, 12 Nagród Dodatkowych oraz 100 Nagród Pocieszenia.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną lub jedną Nagrodę Dodatkową w czasie trwania Konkursu. Przyznanie Nagrody Głównej, wyklucza możliwość otrzymania Nagrody Dodatkowej.

 

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

Organizator jest uprawniony do interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.


§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 18.07.2016 r.


§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.


§ 9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do ich dziennika budowy w portalu Budogram.pl. Lista zwycięzców zostanie też ogłoszona na Stronie Konkursowej.

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody oraz adres budowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: budogram_konkurs@goldensubmarine.com. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie poda w terminie określonym powyżej danych, o których mowa w niniejszym ustępie, bądź Organizator poweźmie wątpliwość co do tożsamości Uczestnika Konkursu, w szczególności gdy dane podane przy zgłoszeniu oraz dane podane w związku z realizacją obowiązku wynikającego z niniejszego ust. 2 będą się różnić  Uczestnik Konkursu traci prawo do uzyskania Nagrody.

3. Fundator przyzna każdemu Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, tj. Nagrody Głównej, Nagrody Dodatkowej i refundacji opisanej w §5, pkt 2, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagród przyznanych w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora albo Fundatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

5. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej lub vouchera, po otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

8. Organizator może zrezygnować z wyłaniania i Zwycięzcy, wyłonić innego Zwycięzcę, a także skrócić lub przedłużyć Okres Konkursu, w wyjątkowych wypadkach określonych w Regulaminie lub w innych wyjątkowych wypadkach w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

9. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w Regulaminie. Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem wyników dokona sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie, Komisja Konkursowa może wyeliminować go z Konkursu a w przypadku, gdyby nagroda została wydana, taki Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych uzyskanych z tytułu nagrody w sposób i w czasie wskazanym przez Organizatora. W takiej sytuacji Organizator może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa w Regulaminie lub zrezygnować z wyłaniania Zwycięzców.

10. Wyniki Konkursu, dane Uczestników Konkursu, Zwycięzców Konkursu mogą być publikowane na Stronie Konkursowej, a także w prasie, radio lub w telewizji według wyboru Organizatora.


§ 10

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: konkurs@budogram.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.


§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały Okres Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu "Najlepszy dziennik" w serwisie budogram.pl. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu oraz przez Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia Konkursu *
Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości związanych z przebiegiem Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem podanego adresu e-mail
(Dodaj wpis)Biorę udział w konkursie Dodaj wpis bez udziału w konkursie
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 

47 minut(y) temu

Spamożerka Vulgaris

Ludzie, których bawi skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju pt "Drzwi" chyba nigdy z zakupem wspomnianych nie mieli do czynienia. Ja również jako klasyczna blondynka poszukująca drzwi wejściowo-wyjściowych, w…

zobacz wpis
Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
 

Niedziela, 24 lipca 2016, 13:55:00

House Lifting

Jakos przetrawiłam brak możliwości przebicia się z obecnej kuchni i połączenia jej z pokojem. Pokój, w którym docelowo planowaliśmy mieć kuchnię połączymy za to z obecną werandą - w zabudowanej części damy spore okna, by…

zobacz wpis
 • Logo

  Poniedziałek, 25 lipca 2016, 09:50:03

  House Lifting Nie te wymiary - sieciówki dają duże mozliwości, ale u nas byśmy za bardzo dosztukowywali;)

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria My w naszej klitce blokowej też skorzystaliśmy z usług stolarza. W razie potrzeby daj znać, chętnie polecimy - jesteśmy z tego samego regionu.

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (3)
 

Niedziela, 24 lipca 2016, 13:58:00

House Lifting

Czas więc na planowanie wnętrza. Zaczynam od kuchni, bo reszty wcale nie będziemy urządzać (no.. położymy podłogi i tyle). Kuchnia być musi. Nie tylko dlatego, że uwielbiamy gotować, ale także dlatego, że bez kuchenki czy lodówki…

zobacz wpis
 • Logo

  Niedziela, 24 lipca 2016, 14:01:58

  House Lifting Tak, szczerze powiedziawszy chciałam uniknąć zawalenia przestrzeni zbędnymi meblami. Jednak gdy przemyślałam, ile sprzętów musimy mieć pod ręką, to... no waham się, cały czas się waham.

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Piękne rysunki;)

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (3)
 

Piątek, 22 lipca 2016, 18:36:30

House Lifting

Wynosimy z domu pozostałości. Cudnej urody meblościanka Kopernik, po którą teściowa stała w długiej PRL-owskiej kolejce, to zdecydowanie nie nasz styl. Zostaje za to stary kredens po prababci. Lekko zniszczona kanapa przyda się do…

zobacz wpis
 • Logo

  Piątek, 22 lipca 2016, 20:23:34

  Karol Kopernik?! Serio? Był u mojej ciotki - całą ścianę w tzw. dużym pokoju zajmował. Trzeba przyznać, że pomieścił wszystko i przetrwał długie lata.

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Kiedy Tworzyła się kolejka po Kopernika, ja stałam po pralkę;)

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (5)
 

Czwartek, 21 lipca 2016, 21:20:52

House Lifting

Nie w pełni świadoma praw i obowiązków wynikających z hipotetycznego wzięcia kredytu hipotecznego, zgodziłam się na to szaleństwo, by budowa mogła ruszyć. Życie na kredycie jest podobno niczym choroba przewlekła - trzeba się…

zobacz wpis
 • Logo

  Piątek, 22 lipca 2016, 11:54:53

  House Lifting haha! Dzięki!

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Powodzenia! Niech wszytsko pójdzie tak, jak sobie wymarzyliście

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (8)
 

Piątek, 22 lipca 2016, 11:22:08

House Lifting

Spotkanie z majstrem to nie takie byle co! A z kierownikiem budowy na dokładkę to już w ogóle! Kawka zalewajka to konieczność, a potem rundka po naszym przyszłym domu. I mierzenie... I planowanie... I zastanawianie się... I setki…

zobacz wpis
 • Logo

  Piątek, 22 lipca 2016, 13:34:38

  House Lifting Ufff.. no to jest szansa:)

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Oj, seniorzy czsem dzięki swojemu doświadczeni naprawdę mogą dużo więcej niż młodziaki. Powodzenia.

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (7)
 

Piątek, 22 lipca 2016, 11:46:38

House Lifting

Mamy to! Jest przedmiar. Tak rozebranego domu na części pierwsze się nie spodziewałam, ale przecież inaczej to nie zadziała. Co więc tu mamy? Z ciekawszych pozycji: "wykucie strzępi w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie…

zobacz wpis
 • Logo

  Piątek, 22 lipca 2016, 20:31:35

  House Lifting Podłogi są tak krzywe, że położona piłeczka zjeżdża z jednej strony pokoju na drugą. Postanowiliśmy więc usunąć zarówno płytki jak i klepki i wylać podłogę. Potem pewnie zdecydujemy się na panele lub deski oraz nowe płytki.

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Rzeczywiście niezła litania. Te strzępie mnie zaintrygowały!

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (13)
 

Poniedziałek, 25 lipca 2016, 09:59:52

House Lifting

Czas rozbić świnkę (wieprza sporych rozmiarów raczej!) skarbonkę. Oto i nadszedł sam on - kosztorys! W przeliczeniu na buty... hm.. no sporo byłoby tu nowych trampek dla dzieci, szpilek dla mnie i sandałów dla męża. Ale będą:…

zobacz wpis
 • Logo

  21 godzin temu

  ETŚK oj kosztorys, to jest to co boli, ale jak popatrzy się później na zadowoloną rodzine to wszystko mija

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Kosztorys u mojego syna miał chyba 90 stron, szaleństwo!

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (4)
 

Piątek, 22 lipca 2016, 09:26:28

House Lifting

Zamiast projektu wymarzonego domu pod lasem mamy starą kostkę przytuloną do bliźniaczego domu sąsiadów. Ani to makabryła, ani Libeskind. Ale jak się odświeży elewację, zmieni szkaradny daszek nad wejściem i położy nowy dach - będzie…

zobacz wpis
 • Logo

  Poniedziałek, 25 lipca 2016, 09:50:54

  House Lifting Aaa.. to już inwencja twórcza i potrzeby mieszkańców. Wygląda na to, że ktoś tu naprawdę słabo gotował;)

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Toaleta w kuchni? Rzeczywiście niebywałe!

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (7)
 

Sobota, 23 lipca 2016, 23:09:31

House Lifting

Nie ma szans na przebicie się z obecnej kuchni do pokoju - marzenie o ogromnej przestrzeni do biesiadowania psuje nam komin - rzecz w domu nie do ruszenia. Czas zmienić plany odnośnie rozstawienia pomieszczeń na parterze.

zobacz wpis
 • Logo

  Niedziela, 24 lipca 2016, 13:58:53

  House Lifting Mysleliśmy o tym też, ale zyskamy przejście między pokojami - a żadne z nich nie jest wystarczająco wygodne na taki wyraźny podział na kuchnię i jadalnię.

 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Uuu.. szkoda! Najgorzej się nastawić.

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
Zobacz wszystkie komentarze (4)
 

18 godzin temu

House Lifting

Jeszcze chwila i ekipa wchodzi na nasze zgliszcza. Prócz majstra - szefa będzie tu urzędować niezwykły zespół: będzie tu m.in. "Wuja", "Buli", "Stary", "Młody" (a jakże!) i…

zobacz wpis
 • Logo

  2 godzin temu

  Maria Ależ doskonały zestaw fachowców!

Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników
 

6 godzin temu

s_szczepaniak

Witam Wszystkich. To moj pierwszy wpis na tej stronie. Pod koniec tego tygodnia rozpoczynam budowe fundamentu. Dzialka 424 matry wiec nie duza. Postanowilam jednak , ze dom postawie spory bo 164m2. Dzialka rozmiarow 16, 6 m na 25, 23.…

zobacz wpis
Funkcjonalność dostępna dla zalogowanych użytkowników